Οίτυλο, ένα ιστορικό χωριό στη Μάνη.


photos by ifanik

Είναι ένα πολύ όμορφο χωριό που απέχει 7 χιλιόμετρα (βορειότερα) από την πρωτεύουσα του Δήμου, Αρεόπολη. Το Οίτυλο πήρε το όνομά του από το μυθικό ήρωα Οίτυλο που καταγόταν από το Άργος και ήταν γιός του Αμφιάνακτα.
Το Οίτυλο, από το οποίο πήρε την ονομασία του ο νέος Δήμος Οιτύλου, είναι κατοικημένο συνεχώς από την αρχαιότητα και την εποχή του Ομήρου έως σήμερα. Συγκεκριμένα από την εποχή του Ομήρου αναφέρεται το Οίτυλο ως τμήμα του βασιλείου του Μενελάου. Από το Στράβωνα αργότερα αναφέρεται με το όνομα Βοίτυλο και ο Παυσανίας αναφέρει πως ήταν μια από τις κυριότερες πόλεις του «Κοινού των Ελευθερολακώνων». Διασώζονται ερείπια αρχαίων μνημείων και επιγραφές ιδιαίτερα γύρω από την παραλία όπου θεωρείται πως υπήρχε ναός του Σεράπιδος.

Τη περίοδο της Τουρκοκρατίας, στο Οίτυλο, εγκαταστάθηκαν επιφανείς οικογένειες, όπως των Βυζαντινών πριγκίπων Κομνηνών (Στεφανόπουλων) και των Μεδίκων ή Γιατριάνων. Μεταξύ του 1672 και 1674, δημιουργήθηκαν κύματα προσφύγων. Οι Γιατριάνοι μετανάστευσαν στη Τοσκάνη και οι Κομνηνοί-Στεφανόπουλοι στη Γένοβα, ενώ μέλη και των δύο οικογενειών εγκαταστάθηκαν στη Κορσική. Στην πλατεία βρίσκεται η ανάγλυφη πλάκα της αδελφοποίησης του Καργκέζε με το Οίτυλο (1990).

Το 1770, αγκυροβόλησε εδώ ο Ναύαρχος του Ρωσικού Στόλου, Θεόδωρος Ορλώφ, που μαζί με τους Μαυρομιχαλαίους και τους Μανιάτες ξεκίνησε την επανάσταση του 1770 (Ορλωφικά). Στη Μονή Ντεκούλου ή Δεκούλου υπογράφηκε η σχετική συμφωνία.

Αξιόλογοι οι ναοί του Αγίου Γεωργίου, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, της Κοίμηση της Θεοτόκου, των Ταξιαρχών και της μονής Δεκούλου ή Ντεκούλου με σωζόμενη εκκλησία και καλοδιατηρημένες αγιογραφίες.
TravellGreece


It is a beautiful village located 7 km (north) from the capital of the municipality, Areopolis. Oitylo named after the mythical hero Itilo who came from Argos and was the son of Amfianakta.

Oitylo, from which the new municipality he took the name of Itilo is inhabited continuously since ancient times and the days of Homer to the present. Specifically, from the time of Homer Itilo was referred as part of the kingdom of Menelaos. Stravonas, later, referred to it by the name Voitylo and Pausanias mentions that it was one of the main cities of the 'Common of Eleftherolacones. There are ruins of ancient monuments and inscriptions, especially around the beach where it was considered that the temple of Serapidos was located.

During the period of Ottoman rule in Itilo, there were settled prominent families such as the Byzantine princes Komninos (Stephanopoulos) and the Medici or Giatrianon. Between 1672 and 1674, created waves of refugees. The Giatrianoi emigrated to Tuscany and Komninoi-Stephanopoulos in Genoa, while members of both families settled in Corsica. The square is the embossed plate of town with the Cargèse Itilo (1990).

In 1770, anchored here the Admiral of the Russian Fleet, Theodore Orlov, who along with Mavromichalis and Mani started the revolution of 1770 (Orlofika). The Monastery Ntekoulou or Dekoulou signed the agreement.

Worthy the churches of St. George of the Transfiguration, the Assumption, and the Archangels Monastery Dekoulou or Ntekoulou surviving church with well-preserved fres