Κατά της Ελλάδας προσφεύγει η Κομισόν για τη μη επιστροφή του ΦΠΑ


Τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την έκπτωση, από τον φόρο, των ιατρικών δαπανών που πραγματοποιούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος ζήτησε, με αιτιολογημένη γνώμη της προς την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως σημειώνει η Επιτροπή, σύμφωνα με τους ελληνικούς κανόνες, φοροαπαλλαγή επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που οι χορηγηθείσες από αλλοδαπούς γιατρούς ή από αλλοδαπά νοσοκομεία αποδείξεις έχουν επικυρωθεί ως προς τη γνησιότητά τους από ελληνικό προξενείο. Εάν δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο στο άλλο κράτος μέλος, η θεώρηση μπορεί να γίνει από τη σχετική τοπική αρχή. Ωστόσο, δεν υφίσταται παρόμοια διάταξη για τις αποδείξεις που χορηγούνται από Έλληνες γιατρούς ή ελληνικά νοσοκομεία.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η διαφορετική αντιμετώπιση των ιατρικών δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα σε σχέση με αυτές που πραγματοποιούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος και ειδικά ο διοικητικός φόρτος που προκαλείται από τη θεώρηση από ελληνικό προξενείο, ενδέχεται να αποθαρρύνει τους κατοίκους της Ελλάδας από το να ασκήσουν το δικαίωμά τους για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, και για το λόγο αυτό αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών.

Μάλιστα, η Κοσμισόν αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ελλάδας επειδή δεν διασφαλίζει την επιστροφή του ΦΠΑ και άλλων αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

Στη σχετική ανακοίνωση η Επιτροπή τονίζει ότι στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι κράτος μέλος έχει επιβάλει φόρο κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν και να επιτύχουν την επιστροφή του αχρεωστήτως, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, καταβληθέντος φόρου. Τονίζει, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν επιτρέπει αυτήν την επιστροφή φόρων.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ σε τρεις περιπτώσεις, λόγω κακής εφαρμογής της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο του 2008 και τον Οκτώβριο του 2009, όμως οι ελληνικές αρχές δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα.
tvxs.gr