Κομισιόν: Στο Ευρω-δικαστήριο η Ελλάδα για λογιστικά θέματα, κινεί διαδικασίες και για άλλα θέματα


Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα για τη μη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της τελευταίας οδηγίας στον τομέα της λογιστικής.

Ειδικότερα, η Κομισιόν κατηγορεί την Ελλάδα ότι δεν ενσωμάτωσε την οδηγία που, μεταξύ άλλων, αυξάνει τα ανώτατα όρια κατωφλίου τα οποία μπορούν να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να αποφασίζουν ποιες επιχειρήσεις μπορούν να εξαιρεθούν από ορισμένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα για τη μη ενσωμάτωση της οδηγίας η οποία καθορίζει τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα επειδή η χώρα δεν κοινοποίησε την έγκαιρη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.

Σύμφωνα με διαφορετική ανακοίνωση, ζητά από την Ελλάδα να επανεξετάσει συμβάσεις κτηματογράφησης και πολεοδομικού σχεδιασμού που συνήψαν οι δήμοι Βασιλικών, Κασσάνδρας, Εγνατίας και Αρεθούσας και να συμμορφωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Επίσης, η Κομισιόν ζητά από την Ελλάδα πληροφορίες για τη συμμόρφωσή της με αποφάσεις του δικαστηρίου σχετικές με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των μηχανικών και τα επαγγελματικά προσόντα.

Τέλος, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στα οκτώ κράτη μέλη που έλαβαν προειδοποιητικές επιστολές επειδή δεν τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα ποιότητας για τον ατμοσφαιρικό αέρα.
isotimia.gr